logo image ___________________________________

תקנון אתר

נופשון

תקנון האתר

נופשון טורס כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. השימוש באתר אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר נופשון טורס מותנה בהסכמתך לתנאיםהכלולים בו כלשונם.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

1. הגבלת השימוש

 

המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם ב-אתר שקד טורס

(להלן: "הפריטים"), להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים. בנוסף, חל איסור חמור על המשתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או עקיפה, במידע הקיים במאגרי הנתונים של שקד טורס

 

2. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

 

כתנאי לשימוש ב-אתר שקד טורס הינך מתחייב שלא לעשות שימוש ב-אתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם ב-שקד טורס לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

 

3. הזכויות ב- אתר שקד טורס

 

א. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-שקד טורס לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לחברת שקד טורס בלבד.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י שקד טורס.

 

4. אחריות שקד טורס

 

א. המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים ב-אתר שקד טורס עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, של שקד טורס /ו מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל ב-אתר שקד טורס ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שקד טורס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים ב-אתר שקד טורס יימחקו כעבור זמן. שקד טורס אינה מתחייבת כי מידע שמצאת ב-אתר שקד טורס במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

ג. המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להם ב- או אחריות לגבי המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים , הגרפיקה הנלווית להם, לרבות כל אחריות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ו/או אי הפרה.

ד. שקד טורס אינה מתחייבת ששירותי אתר שקד טורס לא יופרעו, י ינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי שקד טורס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל שקד טורס, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

ה. בשום נסיבות לא תחול על שקד טורס ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי, בגין עיכוב בשימוש בין בהתבסס על אספקה או אי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או עילה אחרת, אפילו אם נודע לשקד טורס או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

 

5. שינוי השירותים והפסקתם

 

שקד טורס רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר אתר שקד טורס והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. שקד טורס רשאית לסרב להעניק גישה ל-אתר שקד טורס או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. שקד טורס תוכל לשנות מעת לעת את מבנה לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שקד טורס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

 

6. פרטיות

 

א. הפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של שקד טורס. שקד טורס לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים פעולות פנייה שביצעת באתר.

ב. שקד טורס תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע מבצעים ועיסקאות תיירותיות שונות.

ג. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.

ד. שקד טורס מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.

הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד שקד טורס ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

 

7. דין ושיפוט

החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים בנתניה בלבד

 

8. דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק - ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סעיף 14ג(ו):

"עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"שיווק מרחוק" - פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

סעיף 14ג(ג) וסעיף 14ג(ד)(2) - לחוק קובעים כי בעסקאות מכר מרחוק בתיירות ונופש רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00.

 

סעיף 14ה(ב)(1) - קובע את תוצאות ביטול העסקה בנסיבות האמורות יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק הגנת הצרכן